Klauzula informacyjna

Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów, których dane dotyczą. 
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że: 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agroma Sp. z o.o. 
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@agroma-wagrowiec.pl. 
Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych są przedsiębiorstwa działające w ramach grupy przedsiębiorstw w której skład wchodzą: 
• AGROMARKET Jaryszki Sp. z o.o. 
• AGROMARKET Sp. z o.o. Sp.k w Jaryszkach Oddział w Kutnie 
• AGROMARKET SERWIS Monika Skrzypczak 
• AGROMARKET SERWIS Jan Skrzypczak 
• Przedsiębiorstwo Handlowe AGROMARKET Mirosław, Jan Skrzypczak spółka jawna 
• AGROMARKET Sp. z o.o. Sp. k 
 
Dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nasze przedsiębiorstwa, które są ze sobą powiązane kapitałowo, osobowo i organizacyjnie, a także dla zapewnienia wysokiej jakości oferowanych przez nas usług, przyjęliśmy model współadministrowania danymi. Współadministratorzy zapewniają ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Współadministratorzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W przedsiębiorstwach obwiązuje taka sama Polityka Prywatności. Na jej podstawie administrujemy danymi osobowymi z zachowaniem przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i wymogów bezpieczeństwa. Każdy ze Współadministratorów ponosi solidarną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia w procesie przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą może zgłosić swoje roszczenia wybranemu Współadministratorowi, który będzie zobowiązany do naprawienia szkody, nawet jeśli wyrządził ją inny Współadministrator. 
Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
a. Zawarcia i wykonania umowy/usługi - art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO 
b. Do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1. lit. c RODO 
c. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
d. Zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO 
e. Nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora (mail, formularze kontaktowe) 
 
1. Odbiorcy Pana/Pani danych osobowych:  
 
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu. Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, w szczególności przewoźnicy, a także kancelarie prawne, firmy informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, audytorzy, doradcy. 
 
Pani/Pana dane osobowe mogą również otrzymywać: 
 
• podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  
• banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,  
• instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem, 
• podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych,  
• firmy świadczące usługi księgowe i rachunkowe, 
• podmioty zapewniające dostawę oprogramowania, 
• podmioty zapewniające obsługę IT, 
• kancelarie prawne,  
• Właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 
 
Dane przetwarzane w celach marketingowych odbywają się na podstawie odrębnej zgody przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu. 
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających  
z zawartej umowy. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych, uzależniony jest przede wszystkim od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:  
• okres realizacji umowy o współpracę/zlecenia – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę, 
• okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,  
• do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,  
• do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych),  
 
Dane wizerunkowe przetwarzane będą tylko na podstawie wcześniej wyrażonej zgody – Art.6 ust.1 lit. a RODO – zgoda osoby 
 
W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu: 
• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 
• prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
• prawo do przenoszenia danych, 
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody), 
• prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, 
• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych. 
 
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych  
w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.