PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
"Agroma-Wągrowiec" s.a.
62-100 Wągrowiec, ul Rogozińska 1
NIP 766-00-12-510
KRS:  Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy
numer  0000061263
konto : Bank Zachodni WBK sa  35 1090 1317 0000 0001 0831 7004
kapitał zakładowy :  500 000 zł